r =
s =
ss =
Bezklasowe

Zadaniem algorytmu kolejkowania jest ustalenie sposobu traktowania danych, które mają być wysłane przez interfejs sieciowy. Decyzje podejmowane są na podstawie informacji dostępnych w strumieniu danych (np. adresy docelowe pakietów) lub podanych arbitralnie ustawien (np. przepustowość łącza). Pojedyńczym efektem działania takiego algorytmu (efektem iteracji algorytmu) moze być przestawienie kolejnosci wysyłania pakietów lub odrzucenie jakiegoś. Algorytm definiuje zwykle dwie funkcje: zakolejkowanie pakietu (dostarczenie pakietu do kolejki) oraz wysłanie pakietu (przekazanie kolejnego pakietu do wysłania przez urządzenie sieciowe, np. kartą sieciową). Zestaw dwóch takich funkcji pracujących na dowolnie zdefiniowanej strukturze danych zawierającej zbiór pakietów można określać jako algorytm kolejkowania danych (pakietowych). Mianem bezklasowego algorytmu kolejkowania danych nazywa się taki algorytm, który każdy pakiet przyporządkowuje do danego strumienia danych według jego źródla pochodzenia, celu pochodzenia, źródła i celu pochodzenia lub przynależności do sesji danego protokołu. Nie dokonuje on jednak żadnej dodatkowej klasyfikacji zbiorczej.

Z algorytmami kolejkowania związane są dwa pojęcia określające typ algorytmu:

  • Work-conserving – algorytm jest bezczynny tylko jeśli nie ma nic do wysłania
  • Non work-conserving – algorytm może być bezczynny mimo możliwosci wysłania danych, jednak nie robi tego by na przykład nie przekroczyć jakiegoś ustalonego limitu predkości

Creative Commons License Content by Michał Pokrywka is licensed under a Creative Commons BY-SA 3.0
Ostatnia znacząca zmiana: 2010-04-28